Dr. MARTINI JENŐ ÜGYVÉD és SZAKORVOS

Szülészet-nőgyógyászat szakorvosa, orvosi műhiba ügyek képviselete

+menu-

header image
Orvosi műhiba ügyvéd paragrafus

Az orvosi műhibás ügyek kártérítési és büntetőjogi kimenetele egyebek mellett orvosi szakkérdések mikénti eldőlésén múlik. Kettős diplomám (orvosi és jogi) előnyét ebben látom: így könnyebb azonos nyelven kommunikálni a kirendelt szakértőkkel, érvelni a hatóság-, bíróság előtt. Az orvos gyógyítani, a beteg gyógyulni akar. Mégis lehet valós vagy vélt, sokszor csak köztük lévő kommunikációs hiba, ami az orvosi műhiba ügyekhez vezet. Független attól, hogy az ügyvédi tevékenység gondossági és nem eredmény kötelem, olyan ügyet, melyet szakmailag (orvosilag és/vagy jogilag) megalapozatlannak ítélek, próba-szerencse alapon nem vállalok. A szakma szabályaival ellentétes szakorvosi véleményt sem adok. Kizárólagosan ún. „sikerdíjas” vállalásra lehetőség nincs.

Ügyvédi munkadíj

A jelenlegi hatályos szabályozás szerint szabad megállapodás tárgya.

Az előző évekhez képest az ügyfél számára kedvezően csökkent, amit az ügyvéd KATA (kisvállalkozói tételes adó), és ÁFA mentessége tette lehetővé, mely utóbbi már önmagában 27%-os csökkenést jelent! Ennek hatálya a jelenlegi adójogszabályok érvényességének és hatályának felel meg.

A munkadíj összegénél eljáró ügyvéd tekintetbe veszi az ügy tárgyi súlya mellett a várhatóan végzendő munkát, továbbá az utóbbi körében azt, hogy korrekt eljárásához csak bizonyos számú ügy vállalására van lehetősége, és számolnia kell a mindenkori, sőt még a bevételektől is független állandó költségekkel is.

Minden az ügyfél által kifizetett összegről az ügyvéd számlát bocsát ki, és csak számla ellenében történt kifizetéseket ismer el. A díjbekérő nem számla, arra csak annak teljesítés után lehet hivatkozni, de az összeg beérkezése után arról is számlát kap. A megbízási szerződésben megjelölt ügyvédi munkadíj bruttó összeg. ÁFA-t nem tartalmaz!

A számla összegét banki átutalással, vagy az Ügyvédi Iroda Bankja valamelyik fiókjának pénztárában az ügyvédi iroda bankszámlájára történő kp. befizetéssel kell rendezni. Ez alól egyetlen kivétel lehet, az egyszeri jogi tanácsadás munkadíja, ha azt további ügyvédi munka nem követi. Ez készpénzben az ügyvédnek közvetlenül az irodában kiegyenlítendő és arról az ügyvéd az ügyfél címére postai úton gépi számlát küld.


A számlákon szereplő összegek nem az ügyvéd jövedelmét, hanem az iroda árbevételét jelentik, melyből fedeznie kell a fenntartási költségeket, adókat, és különböző más terheket és közterheket, így a teljesség igénye nélkül például:

 • A már említett adót (KATA), mely adó a továbbiakban a mindenkor hatályos törvényi rendelkezések szerint alakul.
 • Az iparűzési adót, 
 • Kamarai tagdíjat és a MÜBSE (felelősségbiztosítási) díjat 
 • Az „A” kategóriás budai irodaházban az ügyvédi tárgyaló bérletét és adminisztrációs költségeit, mint készkiadásokat. 
 • Közismert egyéb közterheket, és járulékokat 
 • Valamint a szerződésben külön fel nem számított irodai költségeket. 

 

Az előzőkben foglaltak alapján munkadíj az alábbiakból állhat össze:

 

Hatályos: jelen közzétételtől a módosításig, vagy visszavonásig azzal, hogy az eredeti szöveg mindig archiválásra kerül. A konkrét megbízási szerződések csak az ettől történő eltéréseket rögzítik.

Az iroda minden befizetésről a NAV előírásoknak megfelelő szigorú elszámolású bizonylatként kezelt gépi számlát ad, és csak az ilyen fizetéseket ismeri el!


FIGYELEM! Az alábbiakban megjelölt munkadíjak csak tájékoztató jelleggel a legalacsonyabb összegű ügyvállalási díjakat tartalmazzák. Ezek alatti összegben ügyvállalásra csak kivételes esetekben van lehetőségem. A konkrét egyedi megállapodásokra irányadó szempontok az alábbiakban olvashatók.

Előzetes telefonon (06-30-9417698) történő megállapodás esetén első megközelítésű orvosi és jogi véleményezés orvosi iratoknak posta-, és/vagy e-mail címre történő megküldésével díjtalan, de amennyiben annak eredményeként az iratok visszaküldésre kerülnek, úgy postai utánvételi költségét ügyfélnek vállalni kell. Ha a címzett az utánvétes postai küldeményt nem veszi át, és az visszaérkezik, úgy szerződés kapcsolatunk hiányában megsemmisítésre kerül, melyhez a küldő ezen ráutaló magatartásával kifejezetten hozzájárul. (Ezen kikötést megtörtént esetek tették szükségessé. Az ellenérték nélkül vállalt munkán felül további-, őrzési költségviselés nem várható el.)


1.)Az irodában történő konzultáció:


A jogi-szakorvosi tanácsadás díja felek megállapodása szerint, de a munkadíja minimum

10.000- (Tízezer) forint/óra + tárgyaló bérlet bruttó óradíja, mint készkiadás (nagyságtól függően 4-, 5 ezer, konferencia terem esetén 7,200-Ft)

Amennyiben az első jogi-, szakorvosi konzultációt követően írásbeli megbízás (ügyvédi és/vagy szakorvosi) létrejön, úgy az első konzultáció fentiekben megjelölt munkadíj a megbízási díjba beszámításra kerül.

Ha az ügy folyamán további személyes irodai konzultáció történik, úgy annak óradíja szintén a fentiek szerint kerül számlázásra.

Ingyenes csak a felek megállapodása szerint kizárólag a telefonos, illetve az e-mail útján történő előzetes, nem teljes körű vélemény lehet, melyért felelősség vállalás a dolog természetéből eredően kizárt.

Megjegyzés: Az óradíj a legelső megjelenés alkalmával előre esedékessé tehető! (Ez a kikötés abból a sajnálatos tényből ered, hogy a nem orvos kollega ügyfél sokszor azt ingyenes szakorvosi és jogi tanácsadásnak véve, fizetés nélkül távozott, mellyel az ügyvédnek munkáján kívül költséget okozott.) Minimum összege az iroda fenntartásának önköltség/óra díja figyelembevételével került megállapításra.


2.)Írásbeli orvosi, szülész-nőgyógyász szakorvosi vélemény díja:

Az orvosi iratok mennyiségétől, a kórtörténet nagyságától függően minimum 50.000- ötvenezer forint, de a konkrét összege a felek megállapodásától függ. Nagyságát befolyásolja szülész-nőgyógyász professzor,- IM névjegyzékben szereplő szülész-nőgyógyász-, vagy az ügy tárgya szerinti egyéb szakmai kompetenciával igazságügyi orvosszakértő bevonásának igénye is. Ezek az ügy jogi folytatódása-, ügyvédi megbízás létrejötte esetén az alábbi általány munkadíjba az ügyvéd szakorvos által kiállított, és a MARTINI MED Kft számlázásakor is beszámításra kerülnek.

Esedékessége annak megrendelésével egyidejűleg. Megfizetéséig az ügyvéd-szakorvost és/vagy a MARTINI MED Kft-t semmilyen kötelezettség nem terheli. E pontban nem értendő bele a külső szakértő igénybevétele, akivel az ügyfél kerül jogviszonyba, és így egymással is számolnak el.

3.) Ügyvédi általány munkadíj:

Magában foglalja az előző 1-2.) pontban foglaltakat, valamint az ügy tárgyától függően vagylagosan: a kereset, alperesi ellenkérelem, az ellenérdekű fél által készített, vagy a gyanúsítás alapját képező szakvéleményre, illetve a vádiratra tett észrevételeket, tehát az adott ügyben (ügyszakban) az első nagy terjedelmű, a stratégiát és taktikát meghatározó munkaigényes beadvány elkészítését.

Esedékessége: az ügy vállalásával egyidejűleg.

Megfizetése az ügy vállalása függő feltételét képezi. (Általánosítás nélküli, néhány konkrét rossz tapasztalat miatt.) Addig az időpontig, amíg ezen összeg az ügyvéd bankszámlájára nem érkezik be az ügyvéd semmilyen cselekményt nem köteles végezni! Ezen összeg, akkor is megilleti megbízottat (azaz, az ügyfél ebből semmilyen visszatérítésre igényt nem tarthat), ha szerződést az ügyfél az felsorolt iratok valamelyikének beadása után, de az ítélethozatal előtt bármilyen okból felmondja, vagy azt eljáró ügyvéd az ügyfél szerződésszegése miatt felmondani kényszerül.

Ennek indoka: E díj úgy került megállapításra, hogy a felsorolt cselekményekkel azt mindkét fél a már végzett munkával arányosnak, és elkészültével, be-, vagy átadásával teljesítettnek találta.

Összege több körülménytől függ, így példálózó jelleggel a teljesség igénye nélkül a következőktől:

 • Az ügyben áll-e rendelkezésre szakorvosi- vagy szakértői írásbeli vélemény? (Amennyiben azt már készítettünk, vagy az ügyfél hozza úgy az díjcsökkentő tényező.)

 • Felperesi képviselet esetén az előzményi anyagoktól, illetve sikerdíjas megállapodástól is függ.. Az általány munkadíj és a sikerdíj fordítottan aránylik egymáshoz.

 • Amennyiben az általány munkadíj és sikerdíj nem független egymástól, úgy a sikerdíjból a már addig befizetett összes munkadíj levonásra kerül, mely művelet a sikerdíj vonatkozásában legfeljebb nulla eredményt adhat, de különös méltánylást érdemlő esetekben a sikerdíjról ügyvéd egyoldalú jognyilatkozattal lemondhat, és ügyfél által elfogadott összeg szerinti végszámlát állíthat ki.

 • Volt-e már peren kívüli eljárás, egyezségi kísérlet? És történt-e abban már kifizetés az ügyvédi irodának.

MINIMÁLIS ÖSSZEGE tájékoztató jelleggel, mivel a tényleges nagysága  a konkrét megállapodástól függ, melybe viszont az adott ügyben az előzők szerint számla ellenében a fenti 1-2.) pontok alapján megfizetett összegek beszámításra, tehát levonásra kerülhetnek.

 

 • Kárigénylő, felperes képviseletében perenkívüli eljárásban 50-100 ezer Ft. + sikerdíj az előzőkben foglaltak szerint. Perben minimum 100.000- Egyszázezer + a sikerdíj, az utóbbiból e jogcímen fizetett összeg levonásra kerül. Az általány ügyvédi munkadíj ellenértéke peren kívül magában foglalja az egyezségi ajánlat elkészítését és a kapcsolatos tárgyalásokat, perben pedig az a kereset benyújtásával teljesítettnek tekintendő.

 

 • Alperesi orvos, egészségügyi szolgáltató képviseletében eljárva 200.000- forint, azaz kettő-százezer Ft. A felső határát a pertárgyérték is befolyásolja. Fellebbezési eljárás és a felülvizsgálat külön megállapodás tárgya. Az általány ügyvédi munkadíj ellenértéke az első kárigényre adott válasszal, vagy alperesi ellenkérelem benyújtásával teljesítettnek veendő! Azt követően semmilyen jogcímen visszatérítési igényt nem ismerünk el.

 

 • Orvos védelem kapcsán az ellene indult büntetőeljárásban Nyomozati, és/vagy bírói szakban minimum 300.00- háromszázezer forint. Amennyiben a nyomozati szak után kerül vádemelésre, bíró szakra sor, akkor az külön megállapodás tárgya. Az általány munkadíj ügyvédi ellenértéke az első rendőrségi és/vagy bírósági beadvánnyal teljesítettnek veendő! Azt követően semmilyen jogcímen visszatérítési igényt nem ismerünk el.

4.)Tárgyalási rezsiórabér:

A bírósági tárgyalások tényleges időtartamára számított óradíj. A felek megállapodása szerint a sikerdíj összegéből levonásra kerülhet. Legkisebb összege: 20.000-Ft/tényleges rendőrségi-, bírósági tárgyalási óra.

5.)Beadványok szerkesztése

Munkadíj kerül felszámításra az eljárás során az ellenérdekű fél által beadott vagy a szakértői véleményekre adandó észrevételeket-indítványokat tartalmazó nagyobb munkát igénylő beadványokért. Legkisebb összege 50.000- ötvenezer forint/db.

 

6.)Utazási költségek:

Kizárólag Budapest területén kívül eső tárgyalások esetén merülnek fel, és az alábbiakból tevődnek össze:

 1. Bp. Ügyvédi Irodától történő indulástól ugyanoda történő visszaérkezésig eltelt időből levonva a tárgyaláson töltött időt, kapjuk meg az utazási órabér költséget. Összege: 5.000- (Ötezer) Ft./óra (Az ügyvéd által kiállított számla része.)

 2. A tényleges üzemanyag költsége (100-as oktánszámú benzin).

 3. Gépkocsi amortizáció km-ben. (Nem cégautó!)

 4. Autópályadíj. 

 5. Amennyiben a vidéki tárgyalás 9 órakor vagy az előtt kezdődik, továbbá a távolság 100 km-t meghalad, úgy az ügyvéd jogosult előző nap oda utazni, és az adott városban a legmagasabb kategóriájú szállodában megszállni,  melyet ügyfél a saját nevére kiállított számla ellenében köteles eljáró ügyvédnek, mint természetes személynek megfizetni.

A b – e.) pontokban foglaltakat megbízó elszámolás mellett ügyfélnek előlegeznie kell.

7.)Készkiadások

Az 5.) pontban foglaltak (b – d), valamint postai, és Bázis Office Center recepciója számlázott költségeinek kiegyenlítésére szolgáló előleg, mellyel az ügyvéd elszámolni köteles.

 

8.) Sikerdíj:

ELJÁRÓ ÜGYVÉD KIZÁRÓLAGOSAN SIKERDÍJAS MEGBÍZÁST NEM VÁLLAL (nagyon kivételes, belátható időn belül biztosan megnyerhető esetektől eltekintve). CSAK az előző 1-6 pontban foglaltakkal VEGYES SIKEREDÍJAS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST KÖT azzal, hogy a sikerdíj összegéből az üggyel összefüggő készkiadások kivételével az ügyvédnek az eljárás során már történt munkadíjjellegű kifizetések (általány ügyvédi munkadíj, óradíjak, beadvány szerkesztési díjak) levonásra kerülnek azzal, hogy e matematikai művelet összege negatív szám nem lehet.

A fentiek indoka: Az csaknem teljes bizonyossággal megállapítható egy adott ügyről, ha nem nyerhető meg, de ilyenre nem szerződünk még a mellett sem, hogy bármely ügyvéd munkája gondossági és nem eredmény kötelem. A perek évekig tartanak (2-től akár 10 év is lehet), sem a vele járó költségeknek, sem a végzett munkaráfordításnak a kockázatát 100%-ban megbízott ügyvéd az Megbízó Ügyféltől át nem vállalhatja.

KIEMELENDŐ: A kereset jogalapját megállapító jogerős közbenső ítélet esetén a szerződésben kikötött sikerdíj akkor is megilleti megbízott ügyvédet, ha ezen ítélettel egyidejűleg, vagy az után az ügyfél a megbízási szerződést felmondja. Számításának alapja ez esetben is a jogerős ítéletben megállapított összegszerűség, így kártérítési tőke+kamatok+ egy évi járadék. (Ezen kikötést megtörtént esetek tették szükségessé.)

 

 

 

 

 

AZ ELŐZŐEKBEN FELSOROLT ÜGYVÉDI MUNKADÍJAK NEM FOGLALJÁK MAGUKBAN

 1. A különböző illetékeket,
 2. Megbízó terhére a bíróság által esetlegesen megítélt perköltséget,
 3. A bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő díját,
 4. Amennyiben szükséges, úgy a magánszakértőként külön felkért (tehát nem velem azonos) szakorvos, igazságügyi szakértő költségeit,
 5. Az üggyel kapcsolatban felmerült egyéb ügyvédi készkiadásokat, melyek szükségességét és összegét az ügyvédnek kell bizonyítania, így például a nagyobb terjedelmű anyagok nyomtatási, fénymásolási, és a postai költségei együtt ügyvéd az előlegezett összegből egyenlít ki,

 

 

Az ügyfél visszavonhatatlan jognyilatkozatot tesz arra nézve, hogy a peren kívüli egyezséggel, vagy jogerős ítélettel megállapított teljes összeg eljáró ügyvédi iroda bizalmi őrzési számlájára kerüljön átutalásra. A beérkezett összegből eljáró ügyvéd jogosult a sikerdíjat, és egyéb esetlegesen még ki nem egyenlített megbízási szerződés, tényvázlat szerinti járandóságát az ügyfél külön hozzájárulása nélkül levonásba helyezni.

 

EGYÉB KIKÖTÉSEINK

Az ügy befejezésével valamennyi iratot Megbízó köteles előzetesen egyeztetett időpontban és helyen átvenni. Amennyiben nem teszi, úgy kifejezetten felhatalmazza az iroda adminisztrációját arra, hogy a befejezéstől számított 30 nap múlva valamennyi iratát semmisítse meg.

Továbbá Megbízó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jogeset anonimizált formában tudományos, illetve publikáció céljára felhasználható.

Érvényes visszavonásig. 

Budapest, 2013. július 03.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.